LİSE 1 (9.SINIF) BİYOLOJİ DERSİ ÜNİTE:1-2000’Lİ YILLARIN B

DERS PLANI

BÖLÜM I

 

Dersin Adı

BİYOLOJİ

Sınıf

LİSE 1

Ünitenin Adı/No

2000'Lİ YILLARIN BİLİMİ BİYOLOJİ

Konu

Biyolojinin önemi.                               

Önerilen Süre/ dakika

40+40

BÖLÜM II

 

Öğrenci Kazanımları/ Hedef ve Davranışlar

HEDEF : Biyolojinin önemini kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR:
1. Biyolojinin önemini arttıran çevre sorunları, biyolojik ıslah yöntemleri, biyoteknolojik çalışmalar ve tıp alanındaki gelişmeleri açıklama.
2. Biyoloji bilgisine sahip olmanın, bireyin hayatına getireceği yararları açıklama.
3. Biyolojinin çağımızın önemli sorunlarının çözümüne katkısını açıklama.
4. Biyolojiye yeterli önemin verilmemesi sonucunda ülkemizde ortaya çıkan ve çıkabilecek olan sorunların neler olabileceğini açıklama.

Ünite Kavramları ve Sembolleri/ Davranış örüntüsü

Biyoteknoloji, erezyon, gen mühendisliği, çevre sorunları

Güvenlik Önlemleri ( Varsa)

yok

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Anlatım               Tartışma           Soru cevap     Demostrasyon

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereç ve Kaynakça :

 

*Öğretmen

Ders kitabı

*Öğrenci

Ders kitabı

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:

Sözel - Dilsel

Anlatım

Doğacı

 

Sosyal - Kişiler Arası

Tartışma, soru-cevap

Mantıksal - Matematiksel

 

İçsel - Bireysel

 

Görsel - Uzaysal

 Sunum

Müziksel - Ritmik

 

Bedensel - Kinestetik

 

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme

 1. Neden 2000’li yılların bilimi biyolojidir?

 2. Biyoteknolojide gelinen son noktalar nelerdir?

 3. Biyolojiye yeterli önem verilmediğinde ne gibi problemler ortaya çıkar?

 4. Biyolojiye neler yapılarak gereken önem verilebilir?

*Bireysel Öğrenme Etkinliklerine Yönelik Ölçme - Değerlendirme

*Grupla Öğrenme Etkinliklerine Yönelik Ölçme - Değerlendirme

*Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler ve İleri Düzeyde Öğrenme Hızı Olan Öğrenciler İçin Ek Ölçme - Değerlendirme Etkinlikleri

Dersin Diğer Dersler İle İlişkisi

 

BÖLÜM IV

 

Planın Uygulamasına İlişkin Açıklamalar

 

 

ÖZET:

Biyolojinin Önemi:

Canlıların yaşamlarının her evresinde bilinçli ve sağlıklı yaşa­ma, ekonomik gelişmeyi sürekli kılma, çevreyi bozulmadan koruma, üretimin kalitesini ve miktarını artırmada biyoloji bili­mi önemli yer futar.

Doğanın bilinçsiz kullanılması, insan ve diğer canlıların yaşa­mını tehlikeye sokar. Çevre kirliliği, erozyon, madde kaybı, yeşil alanların azalması, hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme biyolojik zenginliklerin ortadan kalkması önemli sorunlardır.

Biyoteknoloji alanındaki çalışmalarla, atık maddeleri temel yapılarına kadar parçalayabilen mikroorganizmalar kullanıla­rak daha temiz bir çevre oluşumu sağlanabilecektir.

Biyoloji; uygulama alanları olan tıp, tarım, hayvancılık, orman­cılık, endüstri ve diğer alanlardaki çalışmalar sayesinde gele­ceğin bilim dalı olmuştur. Biyoloji bilimi ile bireyin kendisini ve çevresini tanıması, çevreyi koruma bilinci kazanması hedef­lenmiştir.

Biyoloji bilimine önem verilmemesi sonucu ortaya çıkan so­runlar:

1.  Çevrenin Bozulması İle İlgili Sorunlar:

Erozyon, sulak alanların kuruması, deniz, göl ve derelerin kir­lenmesi, orman ve meraların tahrip edilmesi, birçok canlı çe­şidinin yok olması ile biyolojik dengenin bozulması, doğal kaynakların bilinçsiz kullanılması ve tahrip edilmesidir.

2.  Sağlık İle İlgili Sorunlar:

Yanlış ve sağlıksız beslenmeden oluşan rahatsızlıklar, çevre kirlenmesi ile vücudun sağlığının bozulması, akraba evlilikle­rinden oluşan anormalliklerin artması, kalıtsal bozulmalarla sağlıksız nesillerin oluşmasıdır.

3.  Ekonomi İle İlgili Sorunlar:

Kültür bitki ve hayvanları ile ıslah çalışmalarının yapılmama­sı, tarım ve hayvancılığın bilinçsiz yapılmasıdır.

4.  Sosyal Yapı İle İlgili Sorunlar:

Çevrenin bozulması ile çocukların bedensel ve ruhsal yönden yetersiz yetişmesi, bireylerin yaşanabilir alanların azalması ile göçe zorlanmasıdır.


Biyolojinin Geleceği:

Önümüzdeki yüzyılda şu gelişmelerin olması beklenmektedir.

-   Kalıtsal hastalıklara neden olan genler, döllenme sırasında    sağlamları ile değiştirilerek kanser, yüksek ve düşük tansiyon,       cücelik v.s. hastalıklar önlenebilecektir.

-   Genetik bilimindeki gelişmelerle insanın ömrünün uzunluğu   artırılabilecektir. Doku ve organ nakilleri ile sağlıklı yaşam im­kanı artacaktır. Kopyalama yöntemiyle istenen özellikteki bi­ reylerin devamlılığı, böylece sağlıklı nesillerin oluşması sağ­lanabilecektir.

-   Bir canlıda önemli bir özelliği açığa çıkaran gen ve genler, başka bir canlının kalıtsal yapısına eklenerek bazı eksiklikler giderilebilecektir. Örneğin; C vitamini karaciğerde sentezletti-rileceği için vitamin olmaktan çıkacaktır.

-   Gen değişmeleri ile yeni özelliklere sahip bitki ve hayvanlar oluşacaktır. Bitki ve hayvan ıslahındaki gelişmelerle verim ar­tırılacaktır.

-   Birçok maddenin sentezi veya artıkların ayrıştırılması mik­roorganizmalarla sağlanacaktır.

-   Ülke savunmasında birçok mikroorganizma kullanılarak bi­yolojik savaş alanında çalışmalar artacaktır.

-   Biyoteknoloji yöntemleri kullanılarak birçok ilaç ucuz ve hız­lı olarak üretilebilecektir.

-   Alg, bakteri, maya ve küflerin büyük miktarda üretilip kuru­tulması ile (tek hücre proteini) hazır yemeklerde katkı madde­si olarak kullanımı artacaktır.

-   Diğer gezegenlerde ekolojik alanların yapılmasıyla ilgili ça­lışmalar hızlanacaktır.


 

Ders Öğretmeni

Gürol GÜRSOY

 

 

 

 

 

Uygundur …/…/…

 

 

İmza

 

 

Rahmi ÖZYİĞİT

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !